ردیابی خط تولید،مدیریت تولید،تضمین کیفیت،مدیریت دارایی و تسهیلات و غیره

 

 

 Production Line Tracking: ردیابی خط تولید

Production Management:  مدیریت تولید

Quality Assurance: کنترل کیفیت

Assets and Facility Management: مدیریت دارایی و تسهیلات