تدارکات فروشگاه،محل نگهداری قفسه،هماهنگی بین فروشگاهی،راهنمای خرید،مدیریت برچسب قیمت،مدیریت مشتری



تدارکات فروشگاه: storel logicstics

محل نگهداری قفسه: on-shelf location

هماهنگی بین فروشگاهی: cross-store coordination

راهنمای خرید: shopping guides

مدیریت برچسب قیمت: price tag management

مدیریت مشتری: customer management