تست مقاومت و جان سختی پرینتر های همراه قدرتمند یوروو