مدیریت پارکینگ، کنترل بلیط،بازرسی،اجرای قانون گشت

مدیریت پارکینگ (Parking Management)

کنترل بلیط (Ticket Checking)

بازرسی (Inspection)

اجرای قانون (Patrol Law Enforcement)