شامل ورود و خروج،سامان دادن،انتقالات،چیدمان،پخش و توزیع،ارزیابی عملکرد
 
 
 
 

Receiving: ورود و خروج

Arrangin:سامان دادن

Transferring: انتقالات

 

Picking: چیدمان

Distrivuting:  پخش و توزیع

Performance Appraisal:ارزیابی عملکرد